Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Centrum wsparcia opiekunów

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizować będzie projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 
Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu zwiększającego dostępność i jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz  opiekunów nieformalnych na terenie Gminy Kraków i Wieliczka poprzez realizację działań wspierających opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz poprzez realizację działań zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 •  378 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • 378 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
 • 10 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 10 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 288 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
 • 60 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
 • 30 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
 • 288  opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.


Całkowita wartość projektu to 3 992 519,08 PLN, w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 3 701 065,18  PLN. Wkład własny zapewniony zostanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków i środków Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

 

W ramach projektu realizowane będą działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz działania zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

 

Centrum oferuje następujące formy wsparcia skierowane do opiekunów osób niesamodzielnych:

 • usługa menadżera opieki,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem,
 • grupy wsparcia,
 • konferencje edukacyjno–informacyjne,
 • szkolenia opiekuńcze (indywidualne oraz grupowe),
 • działania informacyjne o różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń.

 

Projekt obejmuje również działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych tj. usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające i usługi wspomagające, które realizowane będą w ramach placówki dziennej opieki.

 

Wsparcie realizowane w ramach projektu świadczone jest NIEODPŁATNIE.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków