Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Dzienny Oddział Rehabilitacji

Kontakt

Dzienny Oddział Rehabilitacji

tel. (12)  446 75 27

Zasady kwalifikacji pacjentów

Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z dysfunkcjami narządu ruchu, którzy w okresie miesiąca poprzedzającego kwalifikację do Programu nie korzystali ze środków publicznych na świadczenia rehabilitacji leczniczej z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

 

Uczestnik Programu musi spełnić następujące kryteria:

 • posidać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • być osobą dorosłą, powyżej 18 roku życia,
 • posiadać uprzednio rozpoznaną i potwierdzoną dokumentacją medyczną dysfunkcję narządu ruchu, dotyczącą: chorób przeciążeniowych narządu ruchu, zmian zwyrodnieniowych stawów, w tym po leczeniu operacyjnym (M00-M25, M60-M63, M72, M75, M76, M81, M84, M87, M89), zespołów bólowych kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym (G55, M45-M54), amputacji (S12, S22-S23, S32, S42, S52, S72, S82, S83, T90-T94),
 • posiadać stan funkcjonalny pozwalający na pionizację i przemieszczanie się oraz brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego,
 • wyrazić pisemną zgodę na udział w programie,
 • złożyć pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do Programu oraz w okresie miesiąca poprzedzającego kwalifikację, a także w trakcie udziału w Programie, osoba nie korzystała/ nie korzysta ze środków publicznych na świadczenia rehabilitacji leczniczej z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów uczestnik zobowiązany jest przedstawić:

 • wniosek o udział w Programie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą narządu ruchu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • pisemną zgodę na udział w Programie, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z innych świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych ze środków publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu,
 • dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie dysfunkcji narządu ruchu (np. wyniki badań obrazowych i neurofizjologicznych, opisy leczenia ambulatoryjnego lub karty informacyjne leczenia szpitalnego).

 

Lokalizacja

Dzienny Oddział Rehabilitacji - Pawilon nr 3

Miejskie Centrum Opieki Dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków

 

Godziny funkcjonowania Dziennego Oddziału Rehabilitacji:

 • Poniedziałek 7:00- 18:00
 • Wtorek 7:00- 18:00
 • Środa 7:00- 18:00
 • Czwartek 7:00- 18:00
 • Piątek 7:00- 18:00

Świadczone usługi

Zakres udzielanych świadczeń

 • Świadczenia w zakresie rehabilitacji realizowane według indywidualnego programu postępowania rehabilitacyjnego. W skład katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych wchodzą świadczenia z zakresu:
  • kinezyterapii (m.in. indywidualna praca z pacjentem, ćwiczenia wspomagane, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, wyciągi, ćwiczenia prowadzone, ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające i inne formy usprawniania),
  • fizykoterapii (m.in. elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo, termoterapia, hydroterapia, krioterapia miejscowa, balneoterapia),
  • masażu leczniczego.
 • Porady lekarskie i fizjoterapeutyczne.
 • Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki dysfunkcji narządu ruchu realizowane w ramach programów edukacyjnych.

 

Rejestracja

Osoby chcące wziąć udział w Programie dokonują zgłoszenia bezpośrednio w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Miejskiego Centrum Opieki, Pawilon nr 3 lub telefonicznie w rejestracji pod numerem telefonu 12  446 75 27.

 

Godziny funkcjonowania rejestracji:

 • Poniedziałek 7:00- 18:00
 • Wtorek 7:00- 18:00
 • Środa 7:00- 18:00
 • Czwartek 7:00- 18:00
 • Piątek 7:00 - 18:00

Uwagi

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN (PDF)

ZAŁĄCZNIK 1 WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK 2 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŁĄCZNIK 3 ZGODA

ZAŁĄCZNIK 4 OŚWIADCZENIE

 

 

Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków finansowany

jest w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków