Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Hostel Opieki Wytchnieniowej

Kontakt

Hostel Opieki Wytchnieniowej

Tel. (12) 446-75-97
         539-974-003

Przyjęcia na oddział

Hostel Opieki Wytchnieniowej udziela świadczeń polegających na czasowym całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • udział w 14-dniowym turnusie opieki wytchnieniowej,
 • zakwaterowanie w pokojach maksymalnie dwuosobowych,
 • wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi,
 • usługi w zakresie opieki, w tym w szczególności: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, np. karmienie jeśli zachodzi taka potrzeba, pomoc w korzystaniu z toalety, pomoc w poruszaniu się itp.
 • usługi w zakresie pielęgnacji, np. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny.
 • usługi w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji organizmu poprzez udział w zajęciach terapeutycznych i w zajęciach podnoszących sprawność.

Wsparcie realizowane jest przez personel: opiekunów, pielęgniarki, psychologa, terapeutę zajęciowego i fizjoterapeutę.

Pobyt jest bezpłatny.                                                                                                                      

Zasady kwalifikacji pacjentów

W Hostelu Opieki Wytchnieniowej, obowiązują następujące zasady przyjmowania pacjentów:

 • wsparcie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 • usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są osobom dorosłym mieszkającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 • w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Lokalizacja

Hostel Opieki Wytchnieniowej – Pawilon nr 3 (parter)

Miejskie Centrum Opieki Dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

Rejestracja

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne składa się w miejscu udzielania świadczeń - Hostel Opieki Wytchnieniowej, Pawilon nr 3 (parter).

Centrum zapewnia informację telefoniczną i pomoc w wypełnieniu dokumentacji - pod numerem telefonu 539-974-003 lub (12) 446 75 97

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (PDF) (podpisana przez członka rodziny lub opiekuna)
 2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności
 3. Oświadczenia (PDF) (podpisane przez członka rodziny lub opiekuna)
 4. Klauzulę RODO (PDF) (podpisaną zarówno przez pacjenta jak i członka rodziny lub opiekuna)
 5. Zgodę Uczestnika (PDF) projektu na przetwarzanie danych osobowych przez MCO (podpisaną przez pacjenta)

Dokumentację zgłoszeniową można otrzymać również bezpośrednio w Hostelu Opieki Wytchnieniowej (Pawilon nr 3).

 

Uwagi

Jak przygotować pacjenta do pobytu na oddziale opieki wytchnieniowej? Prosimy o dostarczenie:

 • aktualnej dokumentacji medycznej np. wypisy ze szpitala, konsultacje lekarskie, zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem jednostki chorobowej pacjenta.
 • zaświadczenia od lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty o aktualnie przyjmowanych lekach, dawkowaniu oraz chorobach współistniejących. Personel oddziału podaje leki tylko i wyłącznie wg zlecenia lekarza.
 • leków zażywanych przez pacjenta, zaopatrzone na cały 14 dniowy pobyt w oryginalnym opakowaniu, nie dopuszcza się leków ułożonych w kasetkach.
 • jeśli pacjent tego wymaga, prosimy o zaopatrzenie w opatrunki, worki stomijne, worki do cewnika.
 • wyrobów chłonnych – pacjentów NIE zaopatrujemy w wyroby chłonne (pieluchomajtki, pampersy) oraz inne środki pielęgnacyjne.
 • w dniu przyjęcia prosimy rodziny o dysponowane wolnym czasem, aby cała procedura przyjęcia została przeprowadzona rzetelnie i bez pośpiechu.

 

Transport do i z Hostelu organizuje rodzina/opiekunowie. Hostel nie zapewnia transportu.