Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Strefa pacjenta

Zasady przyjmowania pacjentów

ODDZIAŁ OGÓLNY I ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych poniżej informujemy o sposobie kierowania świadczeniobiorców (pacjentów) do tutejszego Centrum:

 1. W celu uzyskania skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego świadczeniobiorca (pacjent) występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (wzór wniosku do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania").
 2. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie dokumenty wypełnia odpowiednio pielęgniarka i lekarz  (wzór wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania").

  Ponadto prosimy o dołączenie do wniosku:
  * karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego  wg skali opartej na skali Barthel (do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"),

  * wyników badań dodatkowych:
  - HBsAg (ważne 2 miesiące),
  - antyHCV (ważne 2 miesiące),
  - OWA (ważne 2 miesiące),
  - badania radiologicznego klatki piersiowej (ważny 1 rok),  UWAGA: badania radiologicznego klatki piersiowej nie zastępuje zaświadczenie lekarza z wynikiem badania fizykalnego klatki piersiowej (np. osłuchiwania) lub innym stwierdzeniem (np. że brak wskazań do wykonania badania radiologicznego klatki piersiowej),

   oraz następujących doukmentów: 

  * decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,

  *innych dokumentów stwierdzających wysokość dochodów świadczeniobiorcy,

  * zgody świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych , zgodnie z obowiązującymi przepisami (do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"),

  * kserokopii legitymacji ubezpieczeniowej.

 3. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2015 poz. 1658), (wzór skierowania do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania" ). 

  W przypadku świadczeniobiorców starających się o przyjęcie do Oddziału Psychiatrycznego tutejszego Centrum dodatkowo prosimy o dołączenie skierowania do szpitala psychiatrycznego (wzór skierowania do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania").

 4. Świadczeniobiorca składa skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim i wymienionymi wyżej załącznikami bezpośrednio do  Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
 5. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. 
 6. Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Działu Statystyki Medycznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267 (pawilon administracyjny, pok. 102, 1 piętro, osoba odpowiedzialna: starszy referent ds. statystyki medycznej Halina Rzeźnik). 


Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr tel.: 12-44-67-524 lub 728-435-537.

 

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE

W przypadku świadczeniobiorców starających się o udzielenie świadczeń w ramach tutejszej Poradni Medycyny Paliatywnej i tutejszego Hospicjum Domowego obowiązuje standardowe skierowanie do poradni specjalistycznej ( wzór skierowania do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania" ).  Do skierowania uprzejmie prosimy dołączyć kopię karty informacyjnej z początku rozpoznania choroby zasadniczej, kopię wyniku badania histopatologicznego, a w przypadku jego braku - kopię dostępnych wyników badań ( np. tomografii komputerowej, USG, rezonansu magnetycznego), potwierdzającego rozpoznanie. Jeśli to możliwe prosimy dołączyć również wynik konsultacji onkologicznej o zakończeniu leczenia przyczynowego i ewentualne kopie ostatnich kart informacyjnych z pobytów w szpitalu.

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr tel.: +48 728-435-538 lub na miejsu w : Pawilon II parter, ul. Wielicka 267, 32-663 Kraków.

 

 

ODDZIAŁ STACJONARNY MEDYCYNY PALIATYWNEJ

W przypadku świadczeniobiorców starających się o przyjęcie do tutejszego Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej obowiązuje standardowe skierowanie do szpitala ( wzór do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"). Do skierowania uprzejmie prosimy dołączyć kopię karty informacyjnej z początku rozpoznania choroby zasadniczej, kopię wyniku badania histopatologicznego, a w przypadku jego braku - kopię dostępnych wyników badań ( np. tomografii komputerowej, USG, rezonansu magnetycznego), potwierdzającego rozpoznanie. Jeśli to możliwe prosimy dołączyć również wynik konsultacji onkologicznej o zakończeniu leczenia przyczynowego i ewentualne kopie ostatnich kart informacyjnych z pobytów w szpitalu.

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr tel.:  (12) 44-67-550 (dyżurka pielęgniarek), (12) 44-67-555 (Pielęgniarka Oddziałowa), (12) 44-67-556 (dyżurka lekarska) lub na miejscu: Pawilon II parter, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków.