Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW - II EDYCJA

Zdjęcie nr 559 1080px

W okresie od 01.06.2021 do 31.10.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizuje projekt pn.

„Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”

dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka oraz zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego wśród osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.

 

Projekt zakłada świadczenie przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie BEZPŁATNYCH USŁUG mających na celu wspieranie OSÓB NIESAMODZILENYCH i ich OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH.

 

Centrum oferuje następujące formy wsparcia:

 • indywidualne szkolenia opiekuńcze,
 • usługę menadżera opieki,
 • usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką,
 • wypożyczalnię sprzętu medycznego,
 • prowadzenie portalu i redagowanie poradnika dla opiekunów, zwiększającego ich dostęp do informacji,
 • działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych, w ramach których przewidziano prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację tych osób.

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • 384 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte zostaną usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • 384 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte zostaną usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
 • 30,5 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 30,5 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 48 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
 • 80 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
 • 192 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usług wytchnieniowych,
 • 64 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
 • 48 opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

 

Całkowita wartość projektu to 6 574 467 PLN,

w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi  6 096 503,25 PLN.

Wkład własny w wysokości  477 963,75 PLN zapewniony zostanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków.