Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
mco@mco.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Polityka i cele jakości

Dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniając Pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy poprzez ciągłe:

  1. traktowanie pacjenta jako decydującego podmiotu w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. koncentrowanie się na zapobieganiu i uznawaniu popełnionych błędów za cenne doświadczenie wspomagające doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  3. dążenie do podnoszenia zawodowych kwalifikacji i stawianie rosnących wymagań dla naszych dostawców,
  4. traktowanie Systemu Zarządzania Jakością jako środka do skuteczniego i racjonalnego zarządzania Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na każdym poziomie jego działania, a nie celu samego w sobie,

co w szczególności przekłada się na:

  1. dopasowywanie wewnętrznych zasad postępowania do wymagań Pacjentów w taki sposób, aby osiągnąć jak największą skuteczność i racjonalność, zachowując równocześnie zgodność z wymaganiami prawnymi i kodeksami etyki zawodowej, przy zachowywaniu klimatu partnerstwa, zaufania i lojalności tak w relacjach pracowniczych, jak i podczas kontaktu z Pacjentem,
  2. ciągłe monitorowanie zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu związanych z nimi kosztów,
  3. ciągłe poszukiwanie odpowiednich metod i form podnoszenia kompetencji i świadomości personelu i dostawców majacych wpływ na zgodność realizowanych świadczeń,
  4. stosowanie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej o najwyższej jakości,
  5. zaopatrywanie się w sprzęt, środki medyczne i farmakologiczne u kwalifikowanych dostawców,
  6. zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry technicznej opiekującej się wyposażeniem medycznym, technicznym i infrastrukturą zakładu.

Jako Dyrektor placówki, w celu osiągnięcia właściwej wiedzy i doświadczenia, koniecznych dla wprowadzenia tej polityki, deklaruję zapewnienie wszelkich zasobów i pomocy wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, w miarę posiadanych możliwości finansowych, zobowiązując równocześnie wszystkich pracowników Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych do zapoznania się z zasadami Systemu Zarządzania Jakością i ich przestrzegania.

Kraków 06.10.2011

Dr n. med. Janusz Czekaj
Dyrektor Naczelny