Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Polityka i cele jakości

Nadrzędnym celem Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie jest świadczenie usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniając Pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Podstawą Systemu Zarządzania w MCO są wymagania normy EN ISO 9001:2015.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 1. przestrzeganie Praw Pacjenta, ochronę jego danych osobowych, traktowanie Pacjenta, jako decydującego podmiotu w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów, otoczenie ich fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie,
 3. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu oraz stawianie rosnących wymagań naszym dostawcom,
 4. koncentrowanie się na zapobieganiu i uznawaniu popełnionych błędów za cenne doświadczenie wspomagające doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 5. traktowanie Systemu Zarządzania Jakością jako środka do skutecznego i racjonalnego zarządzania MCO na każdym poziomie jego działania, a nie celu samego w sobie.

Uzyskujemy wymaganą przez Pacjentów jakość poprzez:

 1. dopasowywanie wewnętrznych zasad postępowania do wymagań Pacjentów w taki sposób, aby zapewnić im bezpieczeństwo oraz osiągnąć jak największą skuteczność i racjonalność, zachowując równocześnie zgodność z wymaganiami prawnymi i kodeksami etyki zawodowej, przy zachowywaniu klimatu partnerstwa, zaufania i lojalności tak w relacjach pracowniczych, jak i podczas kontaktu z Pacjentem,
 2. monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjentów,
 3. poszukiwanie odpowiednich metod i form podnoszenia kompetencji i świadomości personelu i dostawców mających wpływ na zgodność realizowanych świadczeń,
 4. modernizację posiadanej infrastruktury, stosowanie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej o najwyższej jakości,

Dyrekcja MCO w Krakowie:

 1. jest świadoma odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości,
 2. zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała i wdrożona,
 3. deklaruje ,,myślenie oparte na ryzyku’’, jako szansy istnienia i rozwoju MCO,zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zasobów i pomocy wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, w miarę posiadanych możliwości finansowych,
 4. zobowiązuje równocześnie wszystkich pracowników MCO do przestrzegania oraz aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według EN ISO 9001:2015.

 

Kraków 01.07.2019

mgr Łukasz Bartkowicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych