Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 4

Fundusze Norweskie

 

 W latach 2014 - 2016 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizował projekt pt. „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu były przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, czasowo lub trwale niesamodzielne, wymagające pomocy, a także ich opiekunowie, rodziny oraz personel medyczny.

Działania

W ramach projektu realizowano następujące działania:

 1. Przebudowę Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia
 2. Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem
 3. Rozwój terapii zajęciowych w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
 4. Stworzenie i wdrożenie programu informacyjno - edukacyjnego „Złoty wiek”

Cel projektu

Budowanie sprawnego systemu opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.

Cele szczegółowe projektu

 1. Poprawa warunków bytowych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie poprzez przebudowę Pawilonu nr 4.
 2. Zorganizowanie efektywnego systemu umożliwiającego rozwój tendencji zmierzającej do odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz rozwijania usług w dziedzinie opieki świadczonej w domu i w ośrodkach lokalnych poprzez rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem.
 3. Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie poprzez wprowadzenie indywidualnych terapii zajęciowych.
 4. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii poprzez stworzony system i wdrożony program edukacyjny.
 5. Zapobieganie występowaniu chorób związanych ze stylem życia poprzez działania informacyjne i promujące aktywny „złoty wiek”.

Projekt stanowił istotny element rozwoju Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, a także poprawy standardu świadczonych przez placówkę usług w zakresie opieki medycznej. Był odpowiedzią na problemy dotyczące zapewnienia specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku przez geriatrów i gerontologów. Przyczynił się do rozwoju usług opiekuńczych.

Dodatkowy zakres projektu 

W okresie styczeń - kwiecień 2017 r. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizował dodatkowe działania w ramach projektu pt. "Przebudowa Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej" współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Programu PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych". Zgoda na realizację rozszerzonego zakresu projektu wydana została w formie decyzji Operatora Programu, czego efektem było zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie.

W okresie styczeń - kwiecień 2017 r. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zrealizował następujące działania:

 1. Stworzono i wyposażono centrum rehabilitacji indywidualnej pacjentów oparte o nowoczesne narzędzia i techniki. Centrum wyposażono m.in. w: aparat do krioterapii, system do dynamicznego odciążania pacjenta, rowery magnetyczne, urządzenia do ćwiczenia mięśni, wirówki, urządzenia do elektroterapii, a także system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju. Łącznie zakupionych zostało 141 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego.
 2. Przeprowadzono 10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej dla fizjoterapeutów.
 3. Zrealizowano 10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 4. Zorganizowano dodatkową kampanię promocyjno - informacyjną projektu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wyniosła 15.113.384,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków NMF i MF EOG 2009-2014 wyniosło 12.090.707,08 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków wyniosło 3.022.677,28 zł.