Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu firmy zewnętrznej: Deltadev Joanna Michałkiewicz.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona została wyposażona w zestaw narzędzi dostępności cyfrowej zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mikołaj Astramowicz, astramowiczm@mco.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 44 67 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków.

Na teren Miejskiego Centrum Opieki prowadzi brama wjazdowa od strony ul. Jakubowskiego usytuowana przy pętli autobusowej linii nr 513. Przy bramie po lewej stronie znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać informacje o rozmieszczeniu poszczególnych pawilonów. Na wprost bramy ustawiono tablicę informacyjną z mapą poglądową rozmieszczenia infrastruktury na terenie Miejskiego Centrum Opieki.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy pawilonie nr 5 oraz za bramą wjazdową naprzeciwko portierni.

Dostęp do każdego z pawilonów z poziomu parteru umożliwiają pochylnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (umożliwiają wjazd na wózku inwalidzkim).
W bezpośrednim sąsiedztwie każdego z tych wejść znajdują się windy osobowe (klatka schodowa) ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym (brak progów, rozsuwane drzwi). Windy posiadają przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, a ponadto w większości z nich komunikaty przekazywane są głosowo. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać wewnątrz budynków Miejskiego Centrum Opieki dzięki licznym ułatwieniom przyjaznym osobom niepełnosprawnym: brak jest progów pomiędzy pomieszczeniami, na korytarzach poszczególnych pawilonów rozmieszczono poręcze, toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a pomiędzy poszczególnymi pawilonami na poziomie 1 piętra zbudowano korytarz-przewiązkę umożliwiającą przemieszczanie się bez wychodzenia na zewnątrz.