Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Kierownik

Agata Wilkosz

Łóżka

12

Kontakt

(12) 44-67-530

Przyjęcia na oddział

Zgłoszenia do DDOM przyjmowane są od 1 czerwca 2018 r. do dnia ogłoszenia o zamknięcia naboru.

Nabór do DDOM odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny świadczeniobiorcy, która sporządzana jest z zastosowaniem skali poziomu samodzielności Barthel.

Skierowanie może być wydane:

 • przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.

Karta oceny świadczeniobiorcy sporządzana jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższą dokumentację wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (pawilon administracyjny, I piętro, pokój nr 122 - sekretariat) w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od  8.00 do 15.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skierowanie (PDF)

Karta oceny świadczeniobiorcy (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Druki można pobierać również osobiście w siedzibie DDOM (pawilon administracyjny, parter).

Po zakwalifikowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej pacjent otrzyma informację o terminie rozpoczęcia pobytu.

Kraków

Zasady kwalifikacji pacjentów

Wsparcie w DDOM skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 

 1. Do Dziennego Domu Opieki przyjmowani są pacjenci z terenu Miasta Krakowa:
 • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

       albo

 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

       oraz

 • wymagający, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

 

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte wyłącznie osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.).

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

 

POBYT W DDOM JEST BEZPŁATNY dzięki finansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Lokalizacja

Pawilon administracyjny, parter.

Świadczone usługi

DDOM zapewnia pacjentom opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą:

 1. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
 2. doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
 3. usprawnianie ruchowe;
 4. stymulacja procesów poznawczych;
 5. terapia zajęciowa;
 6. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

 

DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednorazowo w DDOM świadczenia udzielane są maksymalnie 12 pacjentom. Czas trwania pobytu w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 90 dni roboczych.

Szczegółową organizację oraz zakres i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej określa Regulamin.

 

Pacjenci korzystający ze świadczeń w DDOM będą mieli zapewnioną opiekę następującego personelu (wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego): lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii, pielęgniarki pełniącej funkcję kierownik zespołu terapeutycznego, pielęgniarki, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa, dietetyka, logopedy, farmaceuty.

DDOM dysponuje następującym sprzętem medycznym: aparat EKG, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, stół do rehabilitacji, UGUL, zestaw do krioterapii miejscowej (pary azotu), stół do masażu, aparat do elektroterapii, aparat do terapii ultradźwiękowej, impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości, lampa sollux, laser biostymulacyjny ze skanerem, zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, ciśnieniomierz, zestaw do reanimacji, gleukometr, stetoskop, kule łokciowe, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, piłki rehabilitacyjne, laski do ćwiczeń, drabinki do ćwiczeń, materace do ćwiczeń.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej, pacjentom korzystających ze świadczeń w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. W razie potrzeby, pacjentowi, którego stan zdrowia znacznie ogranicza możliwość poruszania się zapewnionych zostanie bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i powrót do miejsca zamieszkania w postaci zwrotu kosztów przejazdu pacjenta do wysokości określonej w cenniku biletów II klasy komunikacji publicznej, obowiązującym na danym obszarze. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie okazanych biletów.