Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Projekty

Centrum wsparcia opiekun贸w

Kto mo偶e otrzyma膰 wsparcie

Opiekun nieformalny / faktyczny osoby niesamodzielnej zamieszka艂y na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w lub Gminy Wieliczka.

Us艂uga 鈥瀖enad偶era opieki鈥 ma charakter us艂ugi mobilnej co oznacza, 偶e realizowana jest聽 ona w miejscu 艣wiadczenia opieki nad osob膮 zale偶n膮 (np. w domu osoby niesamodzielnej/opiekuna).聽

Polega ona na zapewnieniu opiekunowi wsparcia merytorycznego u艂atwiaj膮cego realizacj臋 opieki w 艣rodowisku domowym, a tak偶e kontrolowanie sytuacji na miejscu, s艂u偶enia rad膮, instrukta偶em, informacj膮. Us艂uga realizowana jest przez zesp贸艂 sk艂adaj膮cy si臋 z: lekarza, piel臋gniarek, psychologa, rehabilitant贸w, pracownika socjalnego i opiekun贸w.

Spos贸b realizacji us艂ugi:

 • z opiekunem uzgadniane s膮 indywidualnie terminy wizyt zespo艂u w miejscu 艣wiadczenia opieki nad osob膮 zale偶n膮. Pierwsza wizyta ma charakter diagnozy potrzeb.
 • czas trwania us艂ugi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego,
 • 聽dob贸r personelu realizuj膮cego us艂ug臋 doradztwa uzale偶niony b臋dzie od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.
 • 艣redni czas obj臋cia us艂ug膮 menad偶era projektu jednego opiekuna wynosi膰 b臋dzie 4 miesi膮ce.

Zasady rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Nades艂anie zg艂oszenia - zg艂oszenia nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie MCO w Krakowie (pawilon administracyjny, I pi臋tro, pok贸j nr 122 - sekretariat) w dni robocze (za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od聽 8.00 do 15.00 lub przes艂a膰 za po艣rednictwem operatora pocztowego na adres MCO w Krakowie. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 przes艂anie dokumentacji zg艂oszeniowej w wersji elektronicznej (e-mail), pod warunkiem jej uzupe艂nienia o wersj臋 papierow膮 w terminie 3 dni roboczych.
 2. W formularzu zg艂oszeniowym nale偶y wykaza膰 spe艂nianie kryteri贸w dost臋powych:
  • O艣wiadczenie, i偶 kandydat jest opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej,
  • O艣wiadczenie, i偶 kandydat posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w lub Gminy Wieliczka.

Z uwagi na fakt, i偶 opiekun nieformalny jest uczestnikiem projektu zawsze z osob膮 niesamodzieln膮, powy偶sze o艣wiadczenia nale偶y z艂o偶y膰 r贸wnie偶 w stosunku do podopiecznego wraz z wype艂nion膮 list膮 podstawowych czynno艣ci dnia codziennego, opracowan膮 z wykorzystaniem czynno艣ci wylistowanych w ramach skali KATZA (ADL), wg kt贸rej ocenia si臋 stopie艅 niesamodzielno艣ci, poziom radzenia sobie z podstawowymi czynno艣ciami samoobs艂ugowymi.

Wzory wszystkich o艣wiadcze艅 znajduj膮 si臋 w Formularzu zg艂oszeniowym.

 1. W formularzu zg艂oszeniowym nale偶y wykaza膰 spe艂nianie kryteri贸w premiuj膮cych (je艣li dotyczy):
  • K.P.1 - osoby zagro偶one ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym, do艣wiadczaj膮ce wielokrotnego wykluczenia spo艂ecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu wi臋cej ni偶 jednej z poni偶szych przes艂anek:
   • osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej zgodnie z ustaw膮 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej lub kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia wsparciem pomocy spo艂ecznej, tj. spe艂niaj膮ce co najmniej jedn膮 z przes艂anek okre艣lonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej,
   • osoby, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
   • osoby przebywaj膮ce w pieczy zast臋pczej lub opuszczaj膮ce piecz臋 zast臋pcz膮 oraz rodziny prze偶ywaj膮ce trudno艣ci w pe艂nieniu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
   • osoby nieletnie, wobec kt贸rych zastosowano 艣rodki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przest臋pczo艣ci zgodnie z ustaw膮 z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o post臋powaniu w sprawach nieletnich,
   • osoby przebywaj膮ce w m艂odzie偶owych o艣rodkach wychowawczych i m艂odzie偶owych o艣rodkach socjoterapii, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty,
   • osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji, w tym dost臋pno艣ci dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz zasady r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
   • cz艂onkowie rodzin z dzieckiem z niepe艂nosprawno艣ci膮, o ile co najmniej jeden z rodzic贸w lub opiekun贸w nie pracuje ze wzgl臋du na konieczno艣膰 sprawowania opieki nad dzieckiem z niepe艂nosprawno艣ci膮,
   • osoby, dla kt贸rych ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustaw膮 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z p贸藕n. zm.),
   • osoby niesamodzielne,
   • osoby bezdomne lub dotkni臋te wykluczeniem z dost臋pu do mieszka艅 w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania post臋pu rzeczowego realizacji program贸w operacyjnych na lata 2014- 2020,
   • osoby korzystaj膮ce z PO P呕..
  • K.P.2 - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,
  • K.P.3 鈥 z niepe艂nosprawno艣ci膮 sprz臋偶on膮 oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i osoby z ca艂o艣ciowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • K.P.4 - z niepe艂nosprawno艣ciami i osoby niesamodzielne, kt贸rych doch贸d nie przekracza 150% w艂a艣ciwego kryterium dochodowego (na osob臋 samotnie gospodaruj膮c膮 lub na osob臋 w rodzinie), o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej - w przypadku us艂ug asystenckich i opieku艅czych,
  • K.P.5 鈥 korzystaj膮ce z Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych os贸b nie mo偶e powiela膰 dzia艂a艅, kt贸re dana osoba otrzyma艂a lub otrzymuje z PO P呕 w ramach dzia艂a艅 towarzysz膮cych, o kt贸rych mowa w PO P呕),
  • K.P.6 - zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym w zwi膮zku z rewitalizacj膮 obszar贸w zdegradowanych, o kt贸rej mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

   Osoba spe艂niaj膮ca dane kryterium otrzymuje 1 pkt., kt贸ry mno偶ony jest przez nast臋puj膮ce wagi:

   • K.P.1 鈥 waga 3,

   • K.P.2 鈥 waga 2,

   • K.P.3 鈥 waga 2,

   • K.P.4 鈥 waga 3,

   • K.P.5 鈥 waga 1,

   • K.P.6 鈥 waga 1.

    Punkty podlegaj膮 sumowaniu.

 2. Weryfikacja dokument贸w przez wyznaczony zesp贸艂 pracownik贸w Miejskiego Centrum Opieki.

 3. Ustalenie kwalifikowalno艣ci uczestnika/贸w wzgl臋dem poszczeg贸lnych us艂ug wsparcia.

 4. Zakwalifikowanie opiekuna do udzia艂u w projekcie.

 5. Ustalenie zakresu i formy wsparcia.

Szczeg贸艂owe zasady zawarto w Zasadach uczestnictwa i 艣wiadczenia us艂ug

Pliki do pobrania

Projekt wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w