Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Centrum wsparcia opiekunów

Kto może otrzymać wsparcie

Opiekun nieformalny / faktyczny osoby niesamodzielnej zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka.

 

Usługa „menadżera opieki” ma charakter usługi mobilnej co oznacza, że realizowana jest  ona w miejscu świadczenia opieki nad osobą zależną (np. w domu osoby niesamodzielnej/opiekuna). 

Polega ona na zapewnieniu opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenia radą, instruktażem, informacją. Usługa realizowana jest przez zespół składający się z: lekarza, pielęgniarek, psychologa, rehabilitantów, pracownika socjalnego i opiekunów.

 

Sposób realizacji usługi:

 • z opiekunem uzgadniane są indywidualnie terminy wizyt zespołu w miejscu świadczenia opieki nad osobą zależną. Pierwsza wizyta ma charakter diagnozy potrzeb.
 • czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego,
 •  dobór personelu realizującego usługę doradztwa uzależniony będzie od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.
 • średni czas objęcia usługą menadżera projektu jednego opiekuna wynosić będzie 4 miesiące.

 

Zasady rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Nadesłanie zgłoszenia - zgłoszenia należy składać w sekretariacie MCO w Krakowie (pawilon administracyjny, I piętro, pokój nr 122 - sekretariat) w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od  8.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres MCO w Krakowie. Możliwe jest również przesłanie dokumentacji zgłoszeniowej w wersji elektronicznej (e-mail), pod warunkiem jej uzupełnienia o wersję papierową w terminie 3 dni roboczych.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać spełnianie kryteriów dostępowych:
  • Oświadczenie, iż kandydat jest opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej,
  • Oświadczenie, iż kandydat posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka.

Z uwagi na fakt, iż opiekun nieformalny jest uczestnikiem projektu zawsze z osobą niesamodzielną, powyższe oświadczenia należy złożyć również w stosunku do podopiecznego wraz z wypełnioną listą podstawowych czynności dnia codziennego, opracowaną z wykorzystaniem czynności wylistowanych w ramach skali KATZA (ADL), wg której ocenia się stopień niesamodzielności, poziom radzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi.

Wzory wszystkich oświadczeń znajdują się w Formularzu zgłoszeniowym.

 1. W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać spełnianie kryteriów premiujących (jeśli dotyczy):
  • K.P.1 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek:
   • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
   • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
   • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
   • członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
   • osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.),
   • osoby niesamodzielne,
   • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020,
   • osoby korzystające z PO PŻ..
  • K.P.2 - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • K.P.3 – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • K.P.4 - z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych,
  • K.P.5 – korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
  • K.P.6 - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

    Osoba spełniająca dane kryterium otrzymuje 1 pkt., który mnożony jest przez następujące wagi:

   • K.P.1 – waga 3,

   • K.P.2 – waga 2,

   • K.P.3 – waga 2,

   • K.P.4 – waga 3,

   • K.P.5 – waga 1,

   • K.P.6 – waga 1.

    Punkty podlegają sumowaniu.

 2. Weryfikacja dokumentów przez wyznaczony zespół pracowników Miejskiego Centrum Opieki.

 3. Ustalenie kwalifikowalności uczestnika/ów względem poszczególnych usług wsparcia.

 4. Zakwalifikowanie opiekuna do udziału w projekcie.

 5. Ustalenie zakresu i formy wsparcia.

 

Szczegółowe zasady zawarto w Zasadach uczestnictwa i świadczenia usług

Pliki do pobrania

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków