Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Centrum wsparcia opiekunów

Kto może otrzymać wsparcie

Osoba niesamodzielna (nie całkowicie), powyżej 60 roku życia zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka.

Zasady funkcjonowania placówki i zakres udzielanego wsparcia

ZASADY

 • Placówka funkcjonować będzie od czerwca 2019 r. we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin (opiekunów faktycznych).
 • Jednorazowo w placówce przebywać może 10 osób.
 • Czas pobytu pacjenta w placówce będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny. Pobyt ten może trwać od zakwalifikowania się uczestnika do udziału w projekcie nawet do końca trwania projektu (tj. do 30.06.2021 r.)
 • Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i osobami cierpiącymi na otępienie.

 

ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA:

 • Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – placówka zapewni opiekę połączoną z terapią i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii usług realizowanych w placówce należeć będą: opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, wsparcie psychologa i dietetyka. Pacjentom korzystającym z usług placówki zapewniona zostanie przede wszystkim możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług. Każdy pacjent placówki zapewniony będzie mieć posiłki (śniadanie i obiad oraz napoje). Pacjenci, w razie potrzeby będą mieć zapewnioną ze strony personelu pomoc przy spożywaniu posiłków. W zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych placówka zapewni także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie (wsparcie opiekuna medycznego). Pacjentom zapewniony zostanie transport do i z placówki. Zasady korzystania z usług dowozu określa Regulamin.
 • Usługi aktywizująco – usprawniające – placówka zapewnia m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Do podstawowych kategorii świadczeń realizowanych w placówce w tym zakresie należeć będą: doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe
  oraz stymulacja procesów poznawczych, realizowane przez fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. W placówce prowadzona będzie terapia w formie indywidualnej pracy terapeutycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jak i terapia grupowa. Zaplanowano organizację następujących terapii: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zapotrzebowaniem. Dodatkowo pacjenci placówki będą mieli zapewniony udział w imprezach integracyjnych i rekreacyjno – turystycznych (np. obchody świąt, uroczystości okazjonalne wynikające z tradycji i obyczajów).
 • Usługi wspomagające polegające na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Powyższe będzie mieć na celu przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki w domu. Wsparcie to będzie udzielane przede wszystkim przez psychologa, ale również przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę. Wsparcie będzie mieć indywidualnych spotkań z ww. personelem.

Personel placówki

 • pielęgniarka - kierownik zespołu terapeutycznego,
 • psycholog,
 • dietetyk,
 • pielęgniarka,
 • 3 fizjoterapeutów,
 • 2 opiekunów,
 • 2 terapeutów zajęciowych.

Zasady rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

 1. Nadesłanie zgłoszenia - zgłoszenia należy składać w sekretariacie MCOw Krakowie (pawilon administracyjny, I piętro, pokój nr 122 - sekretariat) w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od  8.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres MCOw Krakowie. Możliwe jest również przesłanie dokumentacji zgłoszeniowej w wersji elektronicznej (e-mail), pod warunkiem jej uzupełnienia o wersję papierową w terminie 3 dni roboczych.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać spełnianie kryteriów dostępowych:
  • Oświadczenie, iż kandydat jest osobą niesamodzielną (nie całkowicie) wraz z wypełnioną listą podstawowych czynności dnia codziennego opracowaną z wykorzystaniem czynności wylistowanych w ramach skali KATZA (ADL), wg której ocenia się stopień niesamodzielności, poziom radzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi.
  • Oświadczenie, iż kandydat posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka.
  • Oświadczenie, iż kandydat jest osobą powyżej 60 roku życia.

Z uwagi na fakt, iż do projektu razem z osobą niesamodzielną musi zgłosić się jego opiekun, który uczestniczyć będzie w usługach wspierających, należy złożyć również oświadczenie opiekuna o udziale w usługach wspierających.

Wzory wszystkich oświadczeń znajdują się w Formularzu zgłoszeniowym.

 1. W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać spełnianie kryteriów premiujących (jeśli dotyczy):
 • K.P.1 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek:
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
  • członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
  • osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.),
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020,
  • osoby korzystające z PO PŻ.,
 • K.P.2 - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • K.P.3 – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • K.P.4 - z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych,
 • K.P.5 – korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
 • K.P.6 - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 • osoby starsze po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, osoby cierpiące na otępienie.

 Osoba spełniająca dane kryterium otrzymuje 1 pkt., który mnożony jest przez następujące wagi:

 • K.P.1 – waga 3,
 • K.P.2 – waga 3,
 • K.P.3 – waga 3,
 • K.P.4 – waga 2,
 • K.P.5 – waga 1,
 • K.P.6 – waga 1,
 • osoby starsze po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, osoby cierpiące na otępienie – waga 3.

Punkty podlegają sumowaniu.

 1. Weryfikacja dokumentów, w tym na miejscu świadczenia opieki zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i świadczenia usług w ramach placówki (ETAP I REKRUTACJI).
 2. Ustalenie kwalifikowalności uczestnika/ów względem poszczególnych usług wsparcia. Kandydaci spełniający kryteria dopuszczające zapraszani będą na rozmowę z kierownikiem zespołu terapeutycznego (ETAP II REKRUTACJI). Rozmowa będzie przeprowadzana w celu przyznania prawa pobytu uczestnika w placówce.

Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne oraz aktywizująco - usprawniające  adresowane są tylko dla osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż. w dniu zgłoszenia, których dotykają problemy takie jak:

 • trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym:
  • trudności w samodzielnym przygotowywaniu posiłków, zwłaszcza ciepłych, odpowiednio skomponowanych pod względem ilościowym i jakościowym,
  • problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę (wynikające z obniżonego stanu emocjonalnego, nawyków, niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych),
  • bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia związane z wykonywaniem zakupów,
  • bezradność w załatwianiu spraw urzędowych i spraw w placówkach służby zdrowia.
 • choroba - pogarszanie się stanu zdrowia mające wpływ na codzienne funkcjonowanie,
 • niepełnosprawność,
 • pogorszenie sytuacji materialnej zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala to na realizację podstawowych potrzeb (spadek realnej wartości świadczeń społecznych), co istotnie wpływa na poczucie  bezpieczeństwa,
 • poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej,
 • występowanie innych niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, depresja, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej,
 • trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w tym zakresie lub braku możliwości jego wykorzystania według upodobań,
 • wycofywanie się ze spraw innych ludzi i ograniczenie różnych życiowych planów co do własnej osoby,
 • problemy w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem.

Ponadto nie mogą to być osoby całkowicie nie samodzielne tj. niemogące korzystać z usług usprawniająco – aktywizujących placówki np. osoby leżące, bez kontaktu, bez kontaktu logicznego.

 1. Po rozmowie powstawać będzie raport określający co najmniej sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną (w tym funkcjonalny stan zdrowia – w jakim zakresie osoba jest  samodzielna, a w jakim obszarze wymaga pomocy innych) i ekonomiczną osoby ubiegającej się oraz zawierający odpowiedź na  wniosek w postaci przyznania prawa pobytu wraz z zakresem  usług w placówce.
 2. Ustalenie zakresu i formy wsparcia – oprac. Indywidualnego planu pomocy i wsparcia.

 

Szczegółowe zasady zawarto w Zasadach uczestnictwa i świadczenia usług

Pliki do pobrania

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków