Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Projekty

Centrum wsparcia opiekun贸w

Kto mo偶e otrzyma膰 wsparcie

Osoba niesamodzielna (nie ca艂kowicie), powy偶ej 60 roku 偶ycia zamieszka艂a na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w lub Gminy Wieliczka.

Zasady funkcjonowania plac贸wki i zakres udzielanego wsparcia

ZASADY

 • Plac贸wka funkcjonowa膰 b臋dzie od czerwca 2019 r. we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestnik贸w i ich rodzin (opiekun贸w faktycznych).
 • Jednorazowo w plac贸wce przebywa膰 mo偶e 10 os贸b.
 • Czas pobytu pacjenta w plac贸wce b臋dzie ustalany indywidualnie przez zesp贸艂 terapeutyczny. Pobyt ten mo偶e trwa膰 od zakwalifikowania si臋 uczestnika do udzia艂u w projekcie nawet do ko艅ca trwania projektu (tj. do 30.06.2021 r.)
 • Plac贸wka specjalizuje si臋 w opiece nad: osobami starszymi po udarach m贸zgu, kt贸re cierpi膮 na dysfunkcje ruchowe, osobami cierpi膮cymi na chorob臋 Alzheimera i osobami cierpi膮cymi na ot臋pienie.

ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA:

 • Us艂ugi opieku艅czo 鈥 piel臋gnacyjne 鈥 plac贸wka zapewni opiek臋 po艂膮czon膮 z terapi膮 i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz proces贸w poznawczych. Do podstawowych kategorii us艂ug realizowanych w plac贸wce nale偶e膰 b臋d膮: opieka piel臋gniarska, w tym edukacja pacjenta dotycz膮ca samoopieki i samopiel臋gnacji, wsparcie psychologa i dietetyka. Pacjentom korzystaj膮cym z us艂ug plac贸wki zapewniona zostanie przede wszystkim mo偶liwo艣膰 pobytu w miejscu spe艂niaj膮cym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantuj膮cym prawid艂ow膮 realizacj臋 us艂ug. Ka偶dy pacjent plac贸wki zapewniony b臋dzie mie膰 posi艂ki (艣niadanie i obiad oraz napoje). Pacjenci, w razie potrzeby b臋d膮 mie膰 zapewnion膮 ze strony personelu pomoc przy spo偶ywaniu posi艂k贸w. W zakresie us艂ug opieku艅czo-piel臋gnacyjnych plac贸wka zapewni tak偶e udzielanie pomocy w podstawowych czynno艣ciach 偶yciowych oraz opiek臋 higieniczn膮 w niezb臋dnym zakresie (wsparcie opiekuna medycznego). Pacjentom zapewniony zostanie transport do i z plac贸wki. Zasady korzystania z us艂ug dowozu okre艣la Regulamin.
 • Us艂ugi aktywizuj膮co 鈥 usprawniaj膮ce 鈥 plac贸wka zapewnia m.in. organizacj臋 czasu wolnego, udzia艂 w zaj臋ciach terapeutycznych, udzia艂 w zaj臋ciach podnosz膮cych sprawno艣膰 i aktywizuj膮cych do uczestnictwa w 偶yciu spo艂ecznym. Do podstawowych kategorii 艣wiadcze艅 realizowanych w plac贸wce w tym zakresie nale偶e膰 b臋d膮: doradztwo w doborze odpowiednich wyrob贸w medycznych, usprawnianie ruchowe
  oraz stymulacja proces贸w poznawczych, realizowane przez fizjoterapeut贸w i terapeut贸w zaj臋ciowych. W plac贸wce prowadzona b臋dzie terapia w formie indywidualnej pracy terapeutycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jak i terapia grupowa. Zaplanowano organizacj臋 nast臋puj膮cych terapii: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa. Zaj臋cia prowadzone b臋d膮 zgodnie z zapotrzebowaniem. Dodatkowo pacjenci plac贸wki b臋d膮 mieli zapewniony udzia艂 w imprezach integracyjnych i rekreacyjno 鈥 turystycznych (np. obchody 艣wi膮t, uroczysto艣ci okazjonalne wynikaj膮ce z tradycji i obyczaj贸w).
 • Us艂ugi wspomagaj膮ce polegaj膮ce na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zar贸wno dla uczestnik贸w, jak i ich rodzin. Powy偶sze b臋dzie mie膰 na celu przygotowanie rodziny i opiekun贸w pacjenta do kontynuacji opieki w domu. Wsparcie to b臋dzie udzielane przede wszystkim przez psychologa, ale r贸wnie偶 przez piel臋gniark臋 i fizjoterapeut臋. Wsparcie b臋dzie mie膰 indywidualnych spotka艅 z ww. personelem.

Personel plac贸wki

 • piel臋gniarka - kierownik zespo艂u terapeutycznego,
 • psycholog,
 • dietetyk,
 • piel臋gniarka,
 • 3 fizjoterapeut贸w,
 • 2 opiekun贸w,
 • 2 terapeut贸w zaj臋ciowych.

Zasady rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

 1. Nades艂anie zg艂oszenia - zg艂oszenia nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie MCOw Krakowie (pawilon administracyjny, I pi臋tro, pok贸j nr 122 - sekretariat) w dni robocze (za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od聽 8.00 do 15.00 lub przes艂a膰 za po艣rednictwem operatora pocztowego na adres MCOw Krakowie. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 przes艂anie dokumentacji zg艂oszeniowej w wersji elektronicznej (e-mail), pod warunkiem jej uzupe艂nienia o wersj臋 papierow膮 w terminie 3 dni roboczych.
 2. W formularzu zg艂oszeniowym nale偶y wykaza膰 spe艂nianie kryteri贸w dost臋powych:
  • O艣wiadczenie, i偶 kandydat jest osob膮 niesamodzieln膮 (nie ca艂kowicie) wraz z wype艂nion膮 list膮 podstawowych czynno艣ci dnia codziennego opracowan膮 z wykorzystaniem czynno艣ci wylistowanych w ramach skali KATZA (ADL), wg kt贸rej ocenia si臋 stopie艅 niesamodzielno艣ci, poziom radzenia sobie z podstawowymi czynno艣ciami samoobs艂ugowymi.
  • O艣wiadczenie, i偶 kandydat posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w lub Gminy Wieliczka.
  • O艣wiadczenie, i偶 kandydat jest osob膮 powy偶ej 60 roku 偶ycia.

Z uwagi na fakt, i偶 do projektu razem z osob膮 niesamodzieln膮 musi zg艂osi膰 si臋 jego opiekun, kt贸ry uczestniczy膰 b臋dzie w us艂ugach wspieraj膮cych, nale偶y z艂o偶y膰 r贸wnie偶 o艣wiadczenie opiekuna o udziale w us艂ugach wspieraj膮cych.

Wzory wszystkich o艣wiadcze艅 znajduj膮 si臋 w Formularzu zg艂oszeniowym.

 1. W formularzu zg艂oszeniowym nale偶y wykaza膰 spe艂nianie kryteri贸w premiuj膮cych (je艣li dotyczy):
 • K.P.1 - osoby zagro偶one ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym, do艣wiadczaj膮ce wielokrotnego wykluczenia spo艂ecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu wi臋cej ni偶 jednej z poni偶szych przes艂anek:
  • osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej zgodnie z ustaw膮 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej lub kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia wsparciem pomocy spo艂ecznej, tj. spe艂niaj膮ce co najmniej jedn膮 z przes艂anek okre艣lonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej,
  • osoby, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby przebywaj膮ce w pieczy zast臋pczej lub opuszczaj膮ce piecz臋 zast臋pcz膮 oraz rodziny prze偶ywaj膮ce trudno艣ci w pe艂nieniu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
  • osoby nieletnie, wobec kt贸rych zastosowano 艣rodki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przest臋pczo艣ci zgodnie z ustaw膮 z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o post臋powaniu w sprawach nieletnich,
  • osoby przebywaj膮ce w m艂odzie偶owych o艣rodkach wychowawczych i m艂odzie偶owych o艣rodkach socjoterapii, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty,
  • osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji, w tym dost臋pno艣ci dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz zasady r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
  • cz艂onkowie rodzin z dzieckiem z niepe艂nosprawno艣ci膮, o ile co najmniej jeden z rodzic贸w lub opiekun贸w nie pracuje ze wzgl臋du na konieczno艣膰 sprawowania opieki nad dzieckiem z niepe艂nosprawno艣ci膮,
  • osoby, dla kt贸rych ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustaw膮 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z p贸藕n. zm.),
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby bezdomne lub dotkni臋te wykluczeniem z dost臋pu do mieszka艅 w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania post臋pu rzeczowego realizacji program贸w operacyjnych na lata 2014- 2020,
  • osoby korzystaj膮ce z PO P呕.,
 • K.P.2 - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,
 • K.P.3 鈥 z niepe艂nosprawno艣ci膮 sprz臋偶on膮 oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i osoby z ca艂o艣ciowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • K.P.4 - z niepe艂nosprawno艣ciami i osoby niesamodzielne, kt贸rych doch贸d nie przekracza 150% w艂a艣ciwego kryterium dochodowego (na osob臋 samotnie gospodaruj膮c膮 lub na osob臋 w rodzinie), o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej - w przypadku us艂ug asystenckich i opieku艅czych,
 • K.P.5 鈥 korzystaj膮ce z Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych os贸b nie mo偶e powiela膰 dzia艂a艅, kt贸re dana osoba otrzyma艂a lub otrzymuje z PO P呕 w ramach dzia艂a艅 towarzysz膮cych, o kt贸rych mowa w PO P呕),
 • K.P.6 - zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym w zwi膮zku z rewitalizacj膮 obszar贸w zdegradowanych, o kt贸rej mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 • osoby starsze po udarach m贸zgu, kt贸re cierpi膮 na dysfunkcje ruchowe, osoby cierpi膮ce na chorob臋 Alzheimera, osoby cierpi膮ce na ot臋pienie.

Osoba spe艂niaj膮ca dane kryterium otrzymuje 1 pkt., kt贸ry mno偶ony jest przez nast臋puj膮ce wagi:

 • K.P.1 鈥 waga 3,
 • K.P.2 鈥 waga 3,
 • K.P.3 鈥 waga 3,
 • K.P.4 鈥 waga 2,
 • K.P.5 鈥 waga 1,
 • K.P.6 鈥 waga 1,
 • osoby starsze po udarach m贸zgu, kt贸re cierpi膮 na dysfunkcje ruchowe, osoby cierpi膮ce na chorob臋 Alzheimera, osoby cierpi膮ce na ot臋pienie 鈥 waga 3.

Punkty podlegaj膮 sumowaniu.

 1. Weryfikacja dokument贸w, w tym na miejscu 艣wiadczenia opieki zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i 艣wiadczenia us艂ug w ramach plac贸wki (ETAP I REKRUTACJI).
 2. Ustalenie kwalifikowalno艣ci uczestnika/贸w wzgl臋dem poszczeg贸lnych us艂ug wsparcia. Kandydaci spe艂niaj膮cy kryteria dopuszczaj膮ce zapraszani b臋d膮 na rozmow臋 z kierownikiem zespo艂u terapeutycznego (ETAP II REKRUTACJI). Rozmowa b臋dzie przeprowadzana w celu przyznania prawa pobytu uczestnika w plac贸wce.

Us艂ugi opieku艅czo - piel臋gnacyjne oraz aktywizuj膮co - usprawniaj膮ce聽 adresowane s膮 tylko dla os贸b niesamodzielnych powy偶ej 60 r.偶. w dniu zg艂oszenia, kt贸rych dotykaj膮 problemy takie jak:

 • trudno艣ci wyst臋puj膮ce w codziennym 偶yciu zwi膮zane z obni偶eniem sprawno艣ci psychofizycznej, ograniczenie mo偶liwo艣ci podejmowania dzia艂a艅 zwi膮zanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczno艣膰 pomocy w zaspokajaniu niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych, w tym:
  • trudno艣ci w samodzielnym przygotowywaniu posi艂k贸w, zw艂aszcza ciep艂ych, odpowiednio skomponowanych pod wzgl臋dem ilo艣ciowym i jako艣ciowym,
  • problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dba艂o艣ci o higien臋 (wynikaj膮ce z obni偶onego stanu emocjonalnego, nawyk贸w, niepe艂nosprawno艣ci, trudnych warunk贸w mieszkaniowych),
  • bezradno艣膰 w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia zwi膮zane z wykonywaniem zakup贸w,
  • bezradno艣膰 w za艂atwianiu spraw urz臋dowych i spraw w plac贸wkach s艂u偶by zdrowia.
 • choroba - pogarszanie si臋 stanu zdrowia maj膮ce wp艂yw na codzienne funkcjonowanie,
 • niepe艂nosprawno艣膰,
 • pogorszenie sytuacji materialnej zw艂aszcza wtedy, gdy nie pozwala to na realizacj臋 podstawowych potrzeb (spadek realnej warto艣ci 艣wiadcze艅 spo艂ecznych), co istotnie wp艂ywa na poczucie 聽bezpiecze艅stwa,
 • poczucie osamotnienia zwi膮zane z utrat膮 os贸b bliskich lub wynikaj膮ce z rozlu藕nienia wi臋zi rodzinnych, patologii 偶ycia rodzinnego, konflikt贸w, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub spo艂ecznej,
 • wyst臋powanie innych niekorzystnych stan贸w emocjonalnych (frustracja, depresja, brak poczucia przydatno艣ci spo艂ecznej, brak poczucia perspektyw, l臋k przed przysz艂o艣ci膮) wynikaj膮ce z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej,
 • trudno艣ci w organizacji czasu wolnego wynikaj膮ce z braku umiej臋tno艣ci w tym zakresie lub braku mo偶liwo艣ci jego wykorzystania wed艂ug upodoba艅,
 • wycofywanie si臋 ze spraw innych ludzi i ograniczenie r贸偶nych 偶yciowych plan贸w co do w艂asnej osoby,
 • problemy w relacjach z rodzin膮, trudno艣ci rodziny w opiece nad uczestnikiem.

Ponadto nie mog膮 to by膰 osoby ca艂kowicie nie samodzielne tj. niemog膮ce korzysta膰 z us艂ug usprawniaj膮co 鈥 aktywizuj膮cych plac贸wki np. osoby le偶膮ce, bez kontaktu, bez kontaktu logicznego.

 1. Po rozmowie powstawa膰 b臋dzie raport okre艣laj膮cy co najmniej sytuacj臋 rodzinn膮, mieszkaniow膮, zdrowotn膮 (w tym funkcjonalny stan zdrowia 鈥 w jakim zakresie osoba jest聽 samodzielna, a w jakim obszarze wymaga pomocy innych) i ekonomiczn膮 osoby ubiegaj膮cej si臋 oraz zawieraj膮cy odpowied藕 na聽 wniosek w postaci przyznania prawa pobytu wraz z zakresem聽 us艂ug w plac贸wce.
 2. Ustalenie zakresu i formy wsparcia 鈥 oprac. Indywidualnego planu pomocy i wsparcia.

Szczeg贸艂owe zasady zawarto w Zasadach uczestnictwa i 艣wiadczenia us艂ug

Pliki do pobrania

Projekt wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w